Redactiestatuut

Redactiestatuut ZinindeRegio.nl

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Doelstelling
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Partners
 5. Financiën
 6. Redactie
 7. Beheer

1. Inleiding
De website www.zininderegio.nl is eigendom van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal, hierna genoemd de Raad. Via de website worden bezoekers geïnformeerd over de in de doelstelling omschreven activiteiten in de regio.
Om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk en overzichtelijk blijft, zijn afspraken gemaakt over het beheer van de inhoud.

2. Doelstelling
De website biedt informatie over activiteiten in de regio op het gebied van ontmoeting, zingeving of inspiratie, zoals concerten, bijzondere vieringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, kringen, films, jeugd-activiteiten, manifestaties, theater, etc.

3. Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het beleid, de inhoud en het onderhoud van de site berust bij de Raad. De Raad delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid aan een door hem benoemde redactie, die eenmaal per jaar verantwoording van het gevoerde beleid aflegt.

4. Partners
De website is gratis toegankelijk voor het publiceren van evenementen in de kalender. Gebruikers melden zich aan als partner en gaan akkoord met het redactiestatuut. Waarna zij een inlogcode ontvangen.

5. Financiën
De Raad is verantwoordelijk voor de kosten van het in stand houden van de website. Aan het plaatsen van activiteiten op de site zijn geen kosten verbonden.

6. Redactie
De redactie:

 • is verantwoordelijk voor de actualiteit van de site en zorgt voor een consistent plaatsingsbeleid;
 • is verantwoordelijk voor de techniek en voor de technische toegankelijkheid;
 • heeft te allen tijde toegang tot de hele website en kan, gevraagd en ongevraagd, inhoud toevoegen, verwijderen of onzichtbaar maken;
 • is bevoegd tot het weigeren en verwijderen van informatie op de website, communiceert hierover met degene die de activiteit geplaatst heeft en meldt dat bij de Raad. Voor klachten over dit beleid kan men zich wenden tot de Raad. Een uitspraak van Raad is bindend.

7. Beheer
In de praktijk houden de volgende partijen zich bezig met de inhoud van de website:

 • de redactie;
 • de webmaster en andere door de Raad benoemde medewerkers;
 • de medewerkers hebben toegang tot die delen van de website waartoe zij gemachtigd zijn. In
  overleg met de redactie plaatsen zij inhoud of houden inhoud bij.

Aldus vastgesteld door de Raad van Kerken Velp-Rozendaal
Plaats en datum: Velp, 1 september 2020

Bijlage 1
Werkafspraken en begripsomschrijving

Partners
De volgende categorieën partners kunnen activiteiten op de site vermelden:

 • leden van de Raad en de aan hen gelieerde instellingen;
 • kerken en geloofsgemeenschappen benevens de aan hen gelieerde instellingen;
 • overige binnen de doelstelling passende instellingen;
 • commerciële partijen, voor zover het gaat om activiteiten die binnen de doelstelling passen.

Toelating partners
De Raad is verantwoordelijk voor de toelating van partners en delegeert die
verantwoordelijkheid aan de redactie, die bij haar toelatingsbeleid handelt conform het Redactiestatuut. Bij twijfel overlegt de redactie met de Raad. Eenmaal per jaar overhandigt de redactie een lijst van partners aan de Raad.

Toegangscode
Elke partner ontvangt een eigen toegangscode, waarmee men activiteiten kan toevoegen aan de agenda. De toegangscode kan door de Raad indien nodig worden ingenomen. In dat geval doet de Raad daarvan mededeling aan de partner onder vermelding van de reden van de inname.