Redactiestatuut

Redactiestatuut ZinindeRegio.nl

Inhoud

1. Inleiding
2. Doelstelling
3. Geografische aanduiding 4. Verantwoordelijkheid
5. Financiën
6. Redactie
7. Beheer

1. Inleiding

De website www.zininderegio.nl is eigendom van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal, hierna genoemd de Raad. De site is vanaf 14 september 2011 in de lucht.
De website bedient vooralsnog de regio tussen Arnhem en Zutphen, maar kan indien gewenst, worden uitgebreid. Via de website worden bezoekers geïnformeerd over de in de doelstelling omschreven activiteiten in de regio.

Om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk en overzichtelijk blijft, zijn afspraken gemaakt over het beheer van de inhoud.

2. Doelstelling

De website biedt informatie over activiteiten in de regio op het gebied van ontmoeting, zingeving of inspiratie, zoals concerten, bijzondere vieringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, kringen, films, jeugd-activiteiten, manifestaties, theater, etc.

3. Geografische aanduiding

De via de website verstrekte informatie beperkt zich tot activiteiten in een omschreven postcodegebied.

4. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het beleid, de inhoud en het onderhoud van de site berust bij de Raad. De Raad delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid aan een door hem benoemde redactie, die eenmaal per jaar verantwoording van het gevoerde beleid aflegt.

5. Financiën

De Raad is verantwoordelijk voor de kosten van het in stand houden van de website en kan daartoe bijdragen vragen van de leveranciers van de inhoud. De bijdragen worden door de Raad vastgesteld. De bijdrage van de leden van de Raad en de aan hen gelieerde instellingen is onderdeel van hun lidmaatschapsbijdrage aan de Raad.

6. Redactie

De redactie:
a. is verantwoordelijk voor de actualiteit van de site en zorgt voor een consistent plaatsingsbeleid;
b. is verantwoordelijk voor de techniek en voor de technische toegankelijkheid;
c. heeft te allen tijde toegang tot de hele website en kan, gevraagd en ongevraagd, inhoud toevoegen, verwijderen of onzichtbaar maken;

d. is bevoegd tot het weigeren en verwijderen van informatie op de website, communiceert hierover met degene die de activiteit geplaatst heeft en meldt dat bij de Raad. Voor klachten over dit beleid kan men zich wenden tot de Raad. Een uitspraak van de Raad is bindend.

7. Beheer

In de praktijk houden de volgende partijen zich bezig met de inhoud van de website:
– de redactie;
– de webmaster en andere door de Raad benoemde medewerkers;
– de medewerkers hebben toegang tot die delen van de website waartoe zij gemachtigd zijn. In overleg met de redactie plaatsen zij inhoud of houden inhoud bij.

Aldus vastgesteld door de Raad van Kerken Velp-Rozendaal Plaats en datum:

Bijlage 1: Werkafspraken en begripsomschrijving

Partners

De volgende categorieën partners kunnen activiteiten op de site vermelden:
– leden van de Raad en de aan hen gelieerde instellingen;
– kerken en geloofsgemeenschappen benevens de aan hen gelieerde instellingen die vallen in de regio ten noorden van de IJssel, begrensd door Zutphen en Arnhem;
– overige binnen de doelstelling passende instellingen
– commerciële partijen, voor zover het gaat om activiteiten die binnen de doelstelling passen.

Toelating partners

De Raad is verantwoordelijk voor de toelating van partners en delegeert die verantwoordelijkheid aan de redactie, die bij haar toelatingsbeleid handelt conform het Redactiestatuut. Bij twijfel overlegt de redactie met de Raad. Eenmaal per jaar overhandigt de redactie een lijst van partners aan de Raad.

Toegangscode

Elke partner ontvangt een eigen toegangscode, waarmee men activiteiten kan toevoegen aan de agenda. De toegangscode kan door de Raad indien nodig worden ingenomen. In dat geval doet de Raad daarvan mededeling aan de partner onder vermelding van de reden van de inname.

Bijdragen in de zin van artikel 5 van de Statuten

Voor opname in de agenda:
1. DebijdragenvandeledenvandeRaadendeaanhengelieerdeinstellingenis

onderdeel van hun lidmaatschapsbijdrage van de Raad

2. Partnersdieeeninschrijfcodehebbenaangevraagd niet commercieel € 15,00 per jaar commercieel € 100,00 per jaar

3. Eenmaligeplaatsingdooreenpersoonofinstellingdiegeeninschrijfcodeheeft niet commercieel € 15,00 per plaatsing voor de duur van 2 weken commercieel € 50,00 per plaatsing voor de duur van 2 weken

Voor het plaatsen van een advertentie, dwz eenmalige plaatsing op de frontpagina voor alle hierboven genoemde categorieën

niet commercieel € 30,00 per plaatsing voor de duur van 2 weken commercieel € 100,00 per plaatsing voor de duur van 2 weken

Links

Op de site worden geen afzonderlijke links opgenomen. In de rubriek OVER wordt een verwijzing naar de link van de Raad opgenomen. Partners kunnen in de agenda een link opnemen die nadere informatie verstrekt over de betreffende activiteit.